ip-check
เข้าไปที่เว็บไซต์ : www.whatismyipaddress.com

เมื่อเข้าหน้าแรกจะสังเกตเห็นเลข IP Address ของเราปรากฏขึ้นโดยอัตโนมัติ หากเราต้องการเช็ค IP ของคนอื่นๆ ก็ให้กรอกเข้าไปใหม่

Comments are closed.

Post Navigation